TÁRHELY SZOLGÁLTATÁS ÁSZF

TÁRHELYSZOLGÁLTATÁST IGÉNYBE VEVŐ PARTNEREINK RÉSZÉRE

I.) AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA:
1.) Jelen általános szerződési feltételek tárgyi hatálya kiterjed minden, INFOshop Techline Kft. (iPORT.hu CV továbbiakban: Szolgáltató) által üzletszerű gazdasági tevékenysége körében kötött olyan ügyletre (továbbiakban: Megbízási Szerződés), amelyben az Szolgáltató a szolgáltatást nyújtó fél. Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a Megbízási Szerződés (továbbiakban: MSZ) elválaszthatatlan részét képezik.
2.) Amennyiben a Szolgáltató és a vele szerződő fél (továbbiakban: Megrendelő) az ÁSZF alkalmazását a MSZ vonatkozásában kizárni kívánják, illetőleg az általános szerződési feltételek rendelkezéseitől bármely tekintetben el kívánnak térni, az erre vonatkozó megállapodásukat – az eltérés tartalmának és terjedelmének pontos meghatározásával – a MSZ szerint írásban kifejezetten rögzíteniük kell.
3.) Az általános szerződési feltételek egyoldalú módosításának a jogát az Szolgáltató fenntartja. Jelen általános szerződési feltételek visszavonásig illetőleg a módosított szöveg közzétételéig hatályosak, azzal hogy a hatályossága alatt megkötött MSZ-ek tekintetében az általános szerződési feltételeknek a MSZ megkötésekor hatályban volt szövege továbbra is alkalmazandó (visszaható hatályú általános szerződési feltétel módosítás tilalma).

WEBTÁRHELY HASZNÁLATRA VONATKOZÓ SZOLGÁLTATÁSOK
A webtárhely-használat magában foglalja a Szolgáltató által üzemeltetett webtárhely bérletét és kapcsolódó egyéb szolgáltatások igénybe vételét a megrendelő által (a továbbiakban: webtárhely-használat).

I.) BÉRLETI DÍJ, VISSZAKAPCSOLÁSI DÍJ, FELTÉTELEK
1.) A webtárhely-használat havi díja a szerződésszerű tárhely-használat ellenértékét foglalja magában, függetlenül attól, hogy bárki használta-e, illetve mekkora időtartamban használta a tárhelyet. A használati díj összegét a rendes karbantartás nem csökkenti. A rendkívüli karbantartás, javítás idejére használati díj nem illeti meg a Megbízót, ha a rendkívüli karbantartás, illetve a javítás időtartama a 48 (negyvennyolc) órát meghaladja.
2.) A díjat havonta, vagy évente előre egy összegben fizeti meg Bérlő – a megrendeléstől számított – minden naptári hónap 10. (tizedik) napjáig, bankátutalással.
3.) A tárhely-használat biztosítás felfüggesztésének megszüntetése esetén a Bérlő 3000.-Ft (Háromezer forint) +ÁFA/alkalom összegű visszakapcsolási díj megfizetésre köteles.
4.) A bármely okból megszüntetett tárhely-használat nem állítható vissza, a szerződés megszűnik.
5.) Fizetési késedelem esetén a Bérlő a jegybanki alapkamat duplájával megegyező mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni.
6.) Ha a fizetési késedelem a 10 (tíz) naptári napot meghaladja, a Bérbeadó jogosult a tárhely-használat biztosítását felfüggeszteni mindaddig, amíg a Bérlő a teljes tartozását meg nem fizeti.
7.) A bérleti díjat a Bérbeadó jogosult minden naptári év utolsó hónapjában felülvizsgálni és az összegére vonatkozóan a következő évi hatállyal ajánlatot tenni Bérlőnek a jelen szerződésben meghatározott e-mail címre küldött elektronikus levélben. Abban az esetben, ha az ajánlatban közölt összeget a Bérlő nem kívánja elfogadni, erről a Bérbeadót elektronikus levélben értesíti. Az ajánlat el nem fogadása a szerződés érvényességének meghosszabbítására vonatkozó nyilatkozatnak minősül.

II.) SZAVATOSSÁG, FELELŐSSÉG
1.) Bérbeadó kizárólag a tárhelyet működtető szerver jelen szerződés szerinti zavartalan működéséért felel.
2.) A tárhely-használat kockázata és minden felelőssége Bérlőt terheli, különös tekintettel a Bérlő által használt, illetve a tárhely használatához bárki által igénybe vett minden eszköz (számítógép, stb.) megfelelő, szakszerű és biztonságos működésére, behatolás elleni védelmére, karbantartására, a felmerülő hibák javítására, továbbá a tárhely-használathoz igénybe vett internetes és egyéb szolgáltatások megfelelőségére, biztonságára, függetlenül attól, hogy a szolgáltatásokat mely szervezettől vagy személytől, milyen módon és eszközzel veszi igénybe a tárhely használója.
3.) A hivatkozott rendes karbantartása szerződésszerű végzése ideje alatt a tárhely nem használható, az ebből eredő károkért és kockázatokért a Bérbeadó nem felel.
4.) A rendkívüli karbantartás, illetve javítás ideje alatt a tárhely nem használható, az ebből eredően a Bérlőnél felmerül igazolt károkért a Bérbeadó legfeljebb a bérleti díjnak a rendkívüli karbantartás, illetve javítás időtartamára eső arányos összegével felel, kötbér a Bérlőt nem illeti meg.
5.) Vis maior esetén a Bérbeadó mentesül a szerződésszerű teljesítés kötelezettsége alól. Vis maiornak minősül minden, a Bérbeadó érdekkörén kívül eső, elháríthatatlan külső ok, különös tekintettel a természeti csapásokra, mint árvíz, tűz, földrengés, vihar, villámcsapás, nagy mennyiségű csapadék, továbbá sztrájkra, merényletre, illetve állami intézkedésre.