ONLINE MEGJELENÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

ONLINE MEGJELENÉS KIVITELEZÉSI SZOLGÁLTATÁSAIRA

I.) AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA:
1.) Jelen általános szerződési feltételek tárgyi hatálya kiterjed minden, INFOshop Techline Kft. (iPORT.hu CV; továbbiakban: Szolgáltató) által üzletszerű gazdasági tevékenysége körében kötött olyan ügyletre (továbbiakban: Megbízási Szerződés), amelyben az Szolgáltató a szolgáltatást nyújtó fél. Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a Megbízási Szerződés (továbbiakban: MSZ) elválaszthatatlan részét képezik.
2.) Amennyiben a Szolgáltató és a vele szerződő fél (továbbiakban: Megrendelő) az ÁSZF alkalmazását a MSZ vonatkozásában kizárni kívánják, illetőleg az általános szerződési feltételek rendelkezéseitől bármely tekintetben el kívánnak térni, az erre vonatkozó megállapodásukat – az eltérés tartalmának és terjedelmének pontos meghatározásával – a MSZ szerint írásban kifejezetten rögzíteniük kell.
3.) Az általános szerződési feltételek egyoldalú módosításának a jogát az Szolgáltató fenntartja. Jelen általános szerződési feltételek visszavonásig illetőleg a módosított szöveg közzétételéig hatályosak, azzal hogy a hatályossága alatt megkötött MSZ-ek tekintetében az általános szerződési feltételeknek a MSZ megkötésekor hatályban volt szövege továbbra is alkalmazandó (visszaható hatályú általános szerződési feltétel módosítás tilalma).

II.) AZ MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS TARTALMA ÉS LÉTREJÖTTE:
1.) A Szolgáltató a MSZ-ben meghatározott informatikai, webes szolgáltatást nyújt a Megrendelőnek, Megrendelő pedig a MSZ-ben meghatározott díjazást a MSZ-ben meghatározott módon és határidőben köteles megfizetni.
2.) A Szolgáltató az informatikai, webes szolgáltatás biztosítására kötendő MSZ érvényességére az írásbeli forma kizárólagosságát köti ki. Az MSZ megkötésével a szerződő felek előzetes egyeztetései, tárgyalásai, levélváltása stb. során elhangzottak hatályukat vesztik, az előzetes egyeztetések során felvetett, javasolt stb. kérdések az MSZ részének akkor sem tekinthetőek, ha az előzetes egyeztetések írásban történtek.
3.) A Szolgáltató nem köteles és nem jogosult vizsgálni, hogy a Megrendelő a MSZ megkötéséhez esetlegesen szükséges engedélyekkel illetőleg hozzájárulásokkal rendelkezik-e, illetőleg Megrendelő az MSZ megkötésével harmadik személy jogát nem sérti-e. A MSZ-ben meghatározott informatikai, webes szolgáltatás igénybe vételéhez esetlegesen szükséges engedélyek és hozzájárulások megszerzése Megrendelő kötelezettsége. A szükséges engedélyek illetőleg hozzájárulás hiányából eredő felelősség Megrendelőt terheli, az ebből eredő károkat viselni, és a harmadik személyt valamint a Szolgáltatót Megrendelő kármentesíteni köteles. A Megrendelő a MSZ-ben meghatározott díjfizetési kötelezettségét nem érinti az a tény, ha a szükséges engedély, hozzájárulás hiányában az informatikai, webes szolgáltatás biztosítása meghiúsul, illetőleg a szolgáltatást Megrendelő igénybe venni nem, vagy csak korlátozottan tudja.
4.) A Szolgáltató nem köteles vizsgálni a Megrendelő képviseletében eljáró személy képviseleti jogosultságát, illetőleg képviseleti jogának esetleges korlátozottságát.
5.) A MSZ módosítására, megszüntetésére szerződő felek az írásbeli forma kizárólagosságát kötik ki.

III.) MEGRENDELŐ ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉGE:
1.) Amennyiben Megrendelő az MSZ teljesítéséhez szöveget és/vagy grafikát (továbbiakban: megrendelői anyagok) ad át a Szolgáltatónak, a megrendelői anyagokat a MSZ aláírását követő 72 órán belül a Szolgáltató által megjelölt formátumokban elektronikusan a Szolgáltató által megjelölt e-mail vagy posta címre küldve köteles a Szolgáltató rendelkezésre bocsátani. A Szolgáltató számára a teljesítésre nyitva álló határidő az alábbi feltételek együttes teljesülését követő munkanap 8.00 órakor kezdődik: (i) a megrendelői anyagokat a Megrendelő hiánytalanul a Szolgáltató rendelkezésérre bocsátotta és (ii) a MSZ-ben a Megrendelő által regisztrálni kért domain regisztrációs folyamata sikeresen lezárult.
2.) Amennyiben a megrendelői anyagokat a Megrendelő a III. pont 1. alpontjában írt elektronikus formátumban a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani nem tudja, előzetes jelzést követően és a III. pont 1. alpontjában írt határidőn belül köteles azokat kinyomtatott formában a Szolgáltató rendelkezésre bocsátani. Ez esetben az Szolgáltató a megrendelői anyagok méretét korlátozhatja, és digitalizálásukért külön díjat felszámítani jogosult.
3.) Megrendelő a III. pont 1. alpontjában írt határidőn belül valamennyi, a MSZ teljesítéséhez szükséges adatot, információt köteles a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani.
4.) A Szolgáltató a megrendelői anyagok esztétikai megfelelőségét, elektronikus feldolgozhatóságát, valamint a Megrendelő általi felhasználás jogszerűségét nem vizsgálja.

IV.) A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL KÉSZÍTETT TERVEZETEK ELBÍRÁLÁSA:
1.) Amennyiben az MSZ-ben rögzítettek szerint az MSZ teljesítéséhez szükséges szöveg és/vagy grafika elkészítése a Szolgáltató kötelezettsége, a Szolgáltató a Megrendelővel történt konzultációk alapján és kérésének megfelelően legfeljebb kettő szöveg és legfeljebb kettő grafikai anyag tervezetet készít, és azokat jóváhagyásra a Megrendelőnek bemutatja.
2.) A Megrendelő a jóváhagyásra bemutatott tervezetek közül köteles kijelölni az MSZ teljesítéséhez felhasználni kívánt szövegeket és grafikákat, illetőleg a tervezetek bemutatását követő 48 órán belül írásban a tervezetek módosítását kérheti, megjelölve a kért módosítás főbb jellemzőit. Amennyiben a Megrendelő ezen határidőn belül módosítás iránti kérelmet nem terjeszt elő, a bemutatott tervezetek mindegyike elfogadottnak tekintendő, és azok közül a Szolgáltató döntése szerint bármelyik felhasználható az MSZ teljesítéséhez.
3.) A Szolgáltató a Megrendelő jelzésének megfelelően egy alkalommal a bemutatott tervezetet módosítja, majd jóváhagyásra a Megrendelőnek ismételten bemutatja. Megrendelő a módosított tervezet bemutatását követő 48 órán belül köteles nyilatkozni, hogy a módosított tervezetet az MSZ teljesítéséhez elfogadja-e. Amennyiben a Megrendelő ezen határidőn belül nyilatkozatot nem tesz, a bemutatott tervezet elfogadottnak tekintendő. Amennyiben a Megrendelő a bemutatott tervezet ismételt módosítását kéri, a Szolgáltató a tervezetek további módosításáért díjazásra jogosult.

V.) RENDELKEZÉS A SZERZŐI JOGOKRÓL:
1.) A Megrendelő köteles a teljes grafikai anyagot szöveget a Szolgáltató részére történő átadást megelőzően – szükség esetén független szakember bevonásával – áttanulmányozni és meggyőződni arról, hogy az átadásra kerülő grafikai anyag és szöveg adattartalma, minden paramétere elvárásainak megfelel.
2.) A Megrendelő kijelenti és szavatolja, hogy a Szolgáltató részére a MSZ teljesítéséhez átadott grafikai anyag illetőleg szöveg harmadik személy szerzői vagy egyéb jogait nem sérti, a felhasználáshoz szükséges engedélyekkel rendelkezik a Megrendelő teljes kártérítés fizetésére köteles, amennyiben az átadott grafikai anyaggal vagy szöveggel kapcsolatosan a Szolgáltatóval szemben bármely harmadik személy szerzői jogsértésre vagy egyéb jogok megsértésére alapított eljárást indít.
3.) A Szolgáltató nem köteles és nem jogosult vizsgálni, hogy a grafikai anyag illetőleg a megjeleníteni kért szöveg átadását megelőzően a Megrendelő a 14.1 és 14.2 alpontban írt kötelezettségeinek eleget tett-e; a részére átadott grafikai anyagot és szöveget akként tekinti, hogy azt a Megrendelő – mint elvárásainak mindenben megfelelőt – korábban jóváhagyta.
4.) A Szolgáltató nem köteles az átadott grafikai anyag és szöveg adattartalmát, paramétereit vizsgálni, esztétikumát megítélni. Szerződő felek az esetleges későbbi jogviták elkerülése érdekében kifejezetten rögzítik, hogy a grafikai anyag és szöveg a Szolgáltató részére történő átadása nem tekinthető a Megrendelő részéről a Ptk. 392.§ szerinti utasításadásnak. Kifejezetten rögzítik továbbá, hogy az átadásra kerülő grafikai anyag és szöveg vonatkozásában a „célszerűtlenség, szakszerűtlenség, alkalmatlanság” fogalmak objektív nem értelmezhetőek, ezért Vállalkozót a Ptk. 392.§ (3) bekezdésében írt figyelmeztetési kötelezettség e körben nem terheli.
5.) A MSZ teljesítése során a Szolgáltató által létrehozott művek (grafikai anyagok, szövegek, animációk stb.) szerzői jogainak összessége a Szolgáltatót illeti meg.
6.) Szerződő felek megállapodnak, hogy a MSZ-ben meghatározott célra és a szerződésben rögzített díjak megfizetését követően Megrendelő a MSZ teljesítése során a Szolgáltató által létrehozott műveket korlátozás nélkül jogosult felhasználni.
7.) A Szolgáltató által létrehozott művek egyéb célra történő felhasználása, átdolgozása és hasznosítása a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyéhez kötött.

VI.) A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME:
1.) A Szolgáltató minden tekintetben elkötelezett a személyes adatok korrekt és törvényes kezelése iránt, és szükségesnek tartja, hogy a szerződő felek az MSZ teljesítésével kapcsolatos adatkezelési, illetve adatfeldolgozási tevékenység során a hatályos jogszabályi előírások járjanak el.
2.) A Szerződő felek rögzítik, hogy személyes adat a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. Különleges adatnak minősülnek a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, illetve az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adatok, valamint a bűnügyi személyes adat. (A személyes és különleges adatok a továbbiakban együtt: „személyes adatok”.)
3.) Szerződő felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak, hogy az MSZ teljesítéséhez kapcsolódóan személyes adatot minden esetben jogszabályi felhatalmazás, vagy az érintett tájékozott hozzájárulása alapján gyűjtenek, kezelnek, illetve továbbítanak harmadik személyek részére, a jogszabályban, illetve a hozzájárulásban meghatározott körben, célból és mértékig. A személyes adatoknak a szerződő felek közötti továbbítása minden esetben csak a jelen megbízási szerződés teljesítése érdekében történhet.
4.) A Szerződő felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak, hogy a továbbított személyes adatokat kizárólag az MSZ teljesítésének érdekében, az ehhez szükséges mértékig használják fel. A továbbított adatok a megbízás eredményes ellátásától eltérő célra nem kezelhetőek vagy használhatóak fel.
5.) A Szerződő felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak, hogy a részükre továbbított személyes adatokat bizalmasan kezelik, azokat harmadik személyek részére az érintett előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem továbbítják, nem teszik semmilyen módon hozzáférhetővé, illetve nem hozzák nyilvánosságra.
6.) A Szerződő felek kötelesek megtenni minden szükséges technikai és szervezési intézkedést a személyes adatok biztonsága érdekében. Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.
7.) A Megrendelő kijelenti és szavatolja, hogy az MSZ teljesítéséhez vagy teljesítése során a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott személyes adatokat az érintettek hozzájárulása alapján kezeli és továbbítja.
8.) A Megrendelő vállalja, hogy a Szolgáltatót mentesíti valamennyi olyan költség, kár és felelősség alól, amelyet harmadik személyek támasztanak a Szolgáltatóval szemben a Megrendelő adatkezelési tevékenységével kapcsolatos kötelezettségeinek a megsértése miatt.

VII.) AZ ÜZLETI TITOK VÉDELME:
1.) A Szerződő felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak, hogy az MSZ teljesítésével kapcsolatosan tudomásukra jutott, a másik fél üzleti titokkörébe tartozó adatot, információt, tényt bizalmasan kezelik.
2.) A Szerződő felek rögzítik, hogy az üzleti titok körébe tartozik különösen: a másik fél üzleti kapcsolatai, árképzési módja, ügyfélköre, beszállítóinak és megrendelőinek személye, a továbbá fejlesztési eredményei. A Szerződő felek rögzítik továbbá, hogy az üzleti titok súlyos sérelmét jelenti különösen, ha a másik fél az üzleti titok körébe tartozó adatot, információt, tényt nyilvánosságra hozza, jogosulatlan harmadik személlyel közli vagy ilyen személy számára hozzáférhetővé teszi, illetőleg ha az üzleti titok körébe tartozó adatok, információk, tények felhasználásával a titokgazda ügyfeleivel a titokgazda tevékenységi körébe tartozó bármely tevékenység ellátására önálló jogviszonyt létesít. A titkossági kötelezettség nem vonatkozik az olyan adatra, információra, tényre, amely már az információhoz jutott fél birtokában volt már az információnak az információt nyújtó fél általi feltárása előtt, illetőleg amely már az előtt nyilvános volt, hogy azt információt nyújtó fél feltárta.
3.) Nem tartoznak az üzleti titok körébe azok az információk, amelyet a Szolgáltatónak a MSZ teljesítése érdekében kell harmadik személlyel megosztania.
4.) A Szerződő felek rögzítik, hogy nem sérti a titkossági kötelezettséget a hatáskörrel rendelkező hatóság általi megkeresés teljesítése.
5.) A Szerződő felek kölcsönös titoktartási kötelezettsége időbeli korlát nélkül, a szerződés megszűnése után is fennáll.

VIII.) A JÓ HÍRNÉV VÉDELME:
1.) A Szerződő felek kölcsönösen elismerik a másik fél jó hírnévhez való jogát, és kötelezettséget vállalnak minden olyan magatartástól való tartózkodásra, amely a másik fél jó hírnevét sértené.
2.) A Szerződő felek a másik fél jó hírnevének védelme érdekében kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a hozzájuk érkező, a másik fél tevékenységével kapcsolatos, harmadik személytől érkező kritikai megfogalmazást tartalmazó küldeményeket az üzleti titokkörbe tartozó információkra vonatkozó eljárási rend szerint bizalmasan kezelik, és az érintett másik fél számára haladéktalanul megküldik.
3.) A Szerződő felek kölcsönös jó hírnév védelmi kötelezettsége időbeli korlát nélkül, a szerződés megszűnése után is fennáll.

IX.) A SZERZŐDÉSSZEGÉS JOGKÖVETKEZMÉNYEI:
1.) Amennyiben Megrendelő az informatikai szolgáltatás MSZ-ben meghatározott ellenértéke megfizetésével késedelembe esik, késedelme idejére a mindenkori jegybanki alapkamat tízszeres összegének megfelelő összegű késedelmi kamat fizetésére köteles.
2.) Amennyiben a Megrendelő fizetési késedelme a 30 napot meghaladja, a Szolgáltató a a Megrendelő egyidejű értesítése mellett jogosult az MSZ-ben meghatározott folyamatos informatikai szolgáltatás nyújtását a tartozás és járulékai igazolt megfizetéséig felfüggeszteni (így különösen: a weblap elérhetőségét korlátozni vagy kizárni, a weblap funkcióinak működését korlátozni vagy kizárni stb.)
3.) Amennyiben Megrendelő fizetési késedelme a 45 napot eléri, a Szolgáltató jogosult az MSZt rendkívüli felmondással felmondani. A Megrendelő fizetési késedelmére alapított rendkívüli felmondás nem mentesíti Megrendelőt a felmondás közléséig esedékes díjak és járulékaik megfizetése alól.
4.) A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Megrendelő szerződésszegése esetén a Megrendelőtől a szerződésszegéssel okozott teljes kár megtérítését követelje.

X.) AZ ÁSZF MÓDOSÍTÁSA:
1.) Az általános szerződési feltételek módosításának a jogát a Szolgáltató fenntartja. Az általános szerződési feltételek módosítása azon a napon lép hatályba, amely napon az általános szerződési feltételek módosított szövegét a Szolgáltató honlapján közzétette.
2.) Az általános szerződési feltételek módosítása nem érinti a módosítás hatályba lépése előtt megkötött MSZ-ek tartalmát, az azon szerződésen alapuló jogokat és kötelezettségeket.

XI.) VEGYES RENDELKEZÉSEK:
1.) Amennyiben a jelen általános szerződési feltételek bármely rendelkezése érvénytelen vagy jogi úton nem érvényesíthető, vagy valamely illetékes bíróság vagy hatóság megállapítja annak érvénytelenségét vagy jogi úton való érvényesíthetőségének hiányát, ez nem érinti a jelen szerződés többi rendelkezésének érvényességét és kikényszeríthetőségét.
2.) A Szerződő felek között létrejött szerződéses kapcsolat során felmerült, azzal összefüggésben szükséges vagy megengedett mindennemű értesítést, kérést, igényt vagy más jognyilatkozatot írásban kell megtenni, és akkor lehet megfelelően kézbesítettnek tekinteni, ha személyesen, tértivevényes levélben, vagy az értesített fél által visszaigazolt, nyilvános elektronikus elérhetőségen keresztül történik.
3.) A szerződő felek az MSZ-ből eredően közöttük felmerülő valamennyi vitás kérdést egymás között közvetlenül, tárgyalás útján kísérlik meg rendezni.
4.) A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatos jogvitáik eldöntésére hatáskörtől függően kikötik a Szolgáltató székhelye vagy telephelye által meghatározott Bíróság-Törvényszék illetékességét.
5.) A felek szerződéses jogviszonya vonatkozásában a magyar jog az irányadó.
6.) A jelen általános szerződési feltételekben illetőleg az MSZ-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.